www.troeger-services.com

Informacje o ochronie danych

Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest

André Tröger
Dyrektor zarządzający Tröger IT Business Consulting GmbH
Tannenweg 4a
90522 Oberasbach

Telefon: +49 (0)160 94668937
E-mail: info (at) troeger-services.com

Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest

Bernhard Höllerer
Kreuzbühler Street 23a
91220 Schnaittach

Telefon: +49 (0)9153 3776448
E-mail: datenschutz (at) troeger-services.com

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług, a także w zakresie, w jakim pozwala nam na to podstawa prawna.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Tröger IT Business Consulting GmbH, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO służy jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Tröger IT Business Consulting GmbH, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu Tröger IT Business Consulting GmbH lub strony trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania. Nie dotyczy to sytuacji, w której Tröger IT Business Consulting GmbH działa w charakterze urzędowym w odniesieniu do odpowiedniego przetwarzania.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane przez nas tylko tak długo, jak długo istnieje cel ich przechowywania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane będą przechowywane tylko do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, chyba że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie lub, jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, jeśli osoba, której dane dotyczą, wycofa swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną również usunięte, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeżeli usunięcie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Tröger IT Business Consulting GmbH na mocy prawa europejskiego lub krajowego.

Dane osobowe nie zostaną jednak usunięte w przypadkach opisanych powyżej, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez Tröger IT Business Consulting GmbH obowiązku prawnego nałożonego na nią przez prawodawcę europejskiego lub krajowego lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Tröger IT Business Consulting GmbH w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Tröger IT Business Consulting GmbH lub jeśli dalsze przechowywanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do anulowania

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych prowadzone do momentu wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem pomimo jej wycofania.

Prawo do informacji

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Tröger IT Business Consulting GmbH potwierdzenie, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji o tym, jakich danych osobowych to dotyczy i w jakim celu są one przetwarzane. Ma również prawo do informacji o planowanym okresie przechowywania tych danych oraz o kryteriach stosowanych do określenia okresu przechowywania.

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest odwiedzana, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.

Gromadzone są następujące dane:

- Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki

- System operacyjny użytkownika

- Dostawca usług internetowych użytkownika

- Adres IP użytkownika (w formie spseudonimizowanej)

- Data i godzina dostępu

- Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej

- Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Przechowujemy wyłącznie pseudonimizowane adresy IP. Na poziomie serwera WWW odbywa się to poprzez domyślne przechowywanie adresu IP 123.123.123.XXX w pliku dziennika zamiast rzeczywistego adresu IP odwiedzającego (np. 123.123.123.123), gdzie XXX jest losową wartością od 1 do 254. W związku z tym nie jest już możliwe ustalenie osobistego odniesienia.

Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane są usuwane po zakończeniu danej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach. Przechowywanie po upływie tego okresu jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, aby uniemożliwić identyfikację klienta uzyskującego dostęp.

Korzystanie z plików cookie

Zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony. Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

- Informacje dotyczące logowania

- Ustawienia sesji

Pliki cookie nie są wykorzystywane do celów reklamowych.

Podstawa prawna dla Przetwarzanie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony. W tym celu nasz uzasadniony interes polega również na przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przechowywania danych osobowych

Tak zwany "sesyjny plik cookie" jest usuwany natychmiast po zakończeniu sesji.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, zostanie ustawiony inny plik cookie w celu wskazania zgody; w związku z tym użytkownik nie będzie już pytany o zgodę podczas odwiedzania naszej witryny internetowej w przyszłości. Ten plik cookie jest przechowywany przez rok.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez niego do naszej witryny internetowej. Użytkownik ma zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Kontakt e-mail

Zakres przetwarzania danych

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail będą przechowywane.

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania danych kontaktowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. Stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przesłane pocztą elektroniczną zostaną usunięte po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Rozmowę uznaje się za zakończoną, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Hosting

IONOS

Hostujemy naszą stronę internetową z IONOS SE. Dostawcą jest IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (zwany dalej IONOS). Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, IONOS gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Korzystanie z IONOS opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej niezawodnym wyświetlaniu naszej strony internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Zgoda z usercentrykami


Ta strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Usercentrics w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana dalej "Usercentrics").

Po wejściu na naszą stronę internetową następujące dane osobowe są przesyłane do Usercentrics:

Zgoda (zgody) użytkownika lub odwołanie zgody (zgód) użytkownika
Adres IP użytkownika
Informacje o przeglądarce
Informacje o urządzeniu końcowym
Czas wizyty na stronie internetowej
Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone zgody lub je odwołać. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie Usercentrics lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Usercentrics służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie zamówień
Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Calendly

Możesz umówić się z nami na spotkanie na naszej stronie internetowej. Do rezerwacji spotkań używamy narzędzia "Calendly". Dostawcą jest Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (dalej "Calendly").

Aby zarezerwować spotkanie, wprowadź wymagane dane i żądaną datę w udostępnionym formularzu. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do zaplanowania, realizacji i, w razie potrzeby, monitorowania spotkania. Dane dotyczące spotkań są dla nas przechowywane na serwerach Calendly, którego politykę prywatności można wyświetlić tutaj: https://calendly.com/de/pages/privacy.

Wprowadzone dane pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby umawianie spotkań z zainteresowanymi stronami i klientami było jak najmniej skomplikowane. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://calendly.com/pages/dpa.

Przetwarzanie zamówień
Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dostawca będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Media społecznościowe LinkedIn

Niniejsza witryna korzysta z elementów sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony tej witryny, która zawiera elementy LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że użytkownik odwiedził tę witrynę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk LinkedIn "Poleć" i jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę na tej stronie z użytkownikiem i jego kontem użytkownika.

Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. W zakresie, w jakim uzyskano zgodę, korzystanie z wyżej wymienionej usługi opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa jest wykorzystywana na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/data-transfer-from-the-eu-dem-ewr-and-switzerland?lang=en Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/polityka prawna/prywatność.

LinkedIn Insight Tag

Ta witryna korzysta z tagu LinkedIn Insight. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca witrynę jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizację, branżę i stanowisko) osób odwiedzających naszą witrynę, a tym samym lepiej dostosowywać naszą witrynę do odpowiednich grup docelowych. Możemy również wykorzystać LinkedIn Insight Tags do pomiaru, czy odwiedzający nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może być również przeprowadzany na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, którą możemy wykorzystać do wyświetlania ukierunkowanych reklam odwiedzającym naszą witrynę poza witryną, przy czym według LinkedIn nie następuje identyfikacja adresata reklamy.

LinkedIn gromadzi również pliki dziennika (adres URL, adres URL odsyłacza, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane do docierania do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) hashowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane gromadzone przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony internetowej. LinkedIn będzie przechowywać dane osobowe zebrane od odwiedzających witrynę na swoich serwerach w USA i wykorzystywać je do własnych celów reklamowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Podstawa prawna

Jeśli uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych środkach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Ta

Sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników i ukierunkowanych reklam przez LinkedIn pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach konta. Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie danych zebranych na naszej stronie internetowej z kontem LinkedIn użytkownika, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Google Web Fonts (lokalny hosting)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Dane biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do przetwarzania newslettera korzystamy z usług dostawców newslettera opisanych poniżej.

ActiveCampaign

Ta strona używa ActiveCampaign do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest ActiveCampaign, Inc, 1 N Dearborn, 5th Floor Chicago, Illinois 60602, USA.

ActiveCampaign to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane wprowadzone w celu subskrypcji newslettera są przechowywane na serwerach ActiveCampaign w USA

Analiza danych za pośrednictwem ActiveCampaign

Z pomocą ActiveCampaign jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić, które linki były klikane szczególnie często.

Możemy również rozpoznać, czy określone wcześniej działania zostały wykonane po otwarciu/kliknięciu (współczynnik konwersji). Na przykład możemy rozpoznać, czy użytkownik dokonał zakupu po kliknięciu newslettera.

ActiveCampaign umożliwia nam również podział ("grupowanie") odbiorców newslettera według różnych kategorii. Odbiorcy newsletterów mogą być kategoryzowani na przykład według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych. Jeśli użytkownik nie chce być analizowany przez ActiveCampaign, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy link w każdej wiadomości newslettera

Szczegółowe informacje na temat funkcji ActiveCampaign można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.activecampaign.com/email-marketing.

Politykę prywatności ActiveCampaign można znaleźć pod adresem: https://www.activecampaign.com/privacy-policy.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.activecampaign.com/legal/scc oraz

https://www.activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield.

Czas przechowywania

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi biuletynu do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Wtyczki i narzędzia

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (zwanego dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej przez odwiedzającego lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzanej analizie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i SPAM-em. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach świadczenia usług Google pod następującymi linkami:

https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz

https://policies.google.com/terms?hl=de.

Status: grudzień 2022 r.

pl_PLPolish