Ogólne warunki handlowe Tröger IT Business Consulting GmbH

 1. Zakres niniejszych warunków

(1)

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji prawnych między Tröger IT Business Consulting GmbH a jej partnerem umownym, zwanym dalej klientem. Odmienne ogólne warunki klienta nie mają zastosowania.

(2)

Tröger IT Business Consulting GmbH świadczy usługi w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania wydajnością aplikacji, doradztwa procesowego i doradztwa w zakresie zarządzania, głównie w zakresie doradztwa i projektowania, integracji i migracji, obsługi i wsparcia, rozwoju i szkoleń. Tröger IT Business Consulting GmbH działa również jako odsprzedawca oprogramowania w wyżej wymienionych obszarach.

 1. Zakres usług i obowiązek raportowania

(1)

Bardziej szczegółowy opis świadczonych usług można znaleźć w ofercie, potwierdzeniu zamówienia, załącznikach do niego i wszelkich opisach usług Tröger IT Business Consulting GmbH. Wszystkie wymienione dokumenty są składnikami umowy zawartej między stronami.

(2)

Usługi świadczone przez Tröger IT Business Consulting GmbH zostały wykonane po przeprowadzeniu niezbędnych działań wynikających z punktu 2.1. W przypadku braku pisemnych opisów zadań i przydziałów nie ma znaczenia, czy lub kiedy wnioski lub zalecenia zostaną wdrożone przez klienta.

(3)

Zdarzenia siły wyższej, które znacznie utrudniają lub tymczasowo uniemożliwiają wykonanie usługi, lub przeszkody wynikające z braku współpracy ze strony klienta, uprawniają Tröger IT Business Consulting GmbH do odroczenia wykonania usługi o czas trwania przeszkody i rozsądny okres rozruchu. Spory zbiorowe i podobne okoliczności uznaje się za równoważne sile wyższej, o ile są one nieprzewidywalne i poważne. Strony niezwłocznie poinformują się wzajemnie o wystąpieniu takich okoliczności.

(4)

Na żądanie klienta, Tröger IT Business Consulting GmbH dostarczy informacji na temat statusu realizacji zamówienia. Jeśli Tröger IT Business Consulting GmbH ma przygotować obszerny pisemny raport, w szczególności w celu przekazania go osobom trzecim, musi to zostać uzgodnione oddzielnie.

 1. Zmiany w zamówieniu

(1)

Zmiany i uzupełnienia zamówień wymagają formy pisemnej.

(2)

Tröger IT Business Consulting GmbH jest zobowiązana do spełnienia żądań klienta dotyczących zmian, o ile jest to uzasadnione w ramach możliwości operacyjnych, w szczególności w odniesieniu do wydatków i harmonogramu. Wszelkie poniesione w związku z tym dodatkowe koszty będą wynagradzane zgodnie z punktem 4.2. niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

 1. Wynagrodzenie

(1)

Obowiązuje wynagrodzenie uzgodnione w ofercie lub w potwierdzeniu zamówienia. O ile umowa nie stanowi inaczej, płatności są należne po wystawieniu faktury i bez potrąceń.

(2)

Jeśli klient zmieni lub anuluje zamówienia, prace, plany itp. lub zmieni warunki świadczenia usług, strony umowy uzgodnią rozliczenie wcześniej świadczonych lub zmienionych ilości usług. Obejmuje to również zobowiązania, które Tröger IT Business Consulting GmbH zawarł z osobami trzecimi w celu realizacji zamówienia.

(3)

Jeśli klient odstąpi od umowy przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Tröger IT Business Consulting GmbH może zażądać odpowiedniej części uzgodnionej opłaty jako opłaty za anulowanie.

(4)

Wszystkie kwoty do zapłaty podlegają ustawowemu podatkowi od wartości dodanej według obowiązującej stawki.

(5)

Koszty, wypłaty i wydatki osób trzecich będą zwracane osobno Tröger IT Business Consulting GmbH po przedstawieniu odpowiednich rachunków. Szczegóły są opisane w zamówieniu.

 1. Obowiązki klienta w zakresie współpracy

(1)

Klient będzie wspierał Tröger IT Business Consulting GmbH najlepiej jak potrafi w sensie współpracy opartej na zaufaniu i stworzy wszystkie warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w swoim zakresie działania; w szczególności dostarczy wszystkie dokumenty i informacje niezbędne i istotne dla realizacji zamówienia w odpowiednim czasie. Klient niezwłocznie poinformuje Tröger IT Business Consulting GmbH o wszystkich okolicznościach, które pojawią się w trakcie realizacji projektu i które mogą mieć wpływ na przetwarzanie danych.

(2)

Klient może zaangażować lub zlecić innym usługodawcom w związku z tym zamówieniem wyłącznie za zgodą Tröger IT Business Consulting GmbH.

 1. Odpowiedzialność Tröger IT Business Consulting GmbH

(1)

Tröger IT Business Consulting GmbH ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania przez siebie lub swoich zastępców.

(2)

Odpowiedzialność za lekkie lub zwykłe zaniedbanie istnieje tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W takim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowych dla porównywalnych transakcji tego rodzaju, które można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub najpóźniej w momencie naruszenia obowiązków. Odpowiedzialność za szkody nietypowe dla umowy jest wykluczona.

(3)

Umowne roszczenia odszkodowawcze klienta wobec Tröger IT Business Consulting GmbH wygasają po upływie dwóch lat od powstania roszczenia.

 1. Poufność i ochrona danych

(1)

Firma Tröger IT Business Consulting GmbH zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji udostępnionych jej na podstawie niniejszego zamówienia, w szczególności dotyczących danych firmy, bilansów, planów, dokumentów itp. jako ściśle poufnych przez nieograniczony czas oraz do zobowiązania zarówno własnych pracowników, jak i zaangażowanych przez nią osób trzecich do zachowania absolutnej poufności w ten sam sposób.

(2)

Klient zgadza się, że treść umowy i usługi świadczone w ramach tej umowy mogą być przechowywane i przetwarzane elektronicznie przez Tröger IT Business Consulting GmbH zgodnie z przepisami o ochronie danych. Obie strony umowy zobowiązują się do nieprzekazywania osobom trzecim danych przechowywanych elektronicznie w ramach realizacji umowy.

 1. Ochrona własności intelektualnej

Raporty, plany, szkice, listy i obliczenia sporządzone przez Tröger IT Business Consulting GmbH mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów uzgodnionych w umowie. Bezumowne korzystanie z tych usług, w szczególności ich publikacja w jakikolwiek sposób, wymaga odrębnej umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy świadczona usługa nie podlega szczególnym prawom ustawowym, w szczególności prawom autorskim.

 1. Czas trwania umowy, okresy anulowania

O ile nie uzgodniono inaczej, umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni do końca miesiąca. Prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Anulowanie musi mieć formę pisemną.

 1. Prawo do zatrzymania i przechowywania dokumentów

(1)

Tröger IT Business Consulting GmbH ma prawo do zatrzymania dostarczonych dokumentów do momentu całkowitego zaspokojenia swoich roszczeń.

(2)

Po zaspokojeniu swoich roszczeń wynikających z umowy, Tröger IT Business Consulting GmbH musi zwrócić wszystkie dokumenty, które klient lub osoba trzecia przekazała mu w związku z realizacją zamówienia. Nie dotyczy to korespondencji między stronami lub zwykłych kopii raportów, planów organizacyjnych, rysunków, list, obliczeń itp. sporządzonych w ramach zlecenia, o ile klient otrzymał oryginały.

(3)

Zobowiązanie Tröger IT Business Consulting GmbH do przechowywania dokumentów wygasa sześć miesięcy po dostarczeniu pisemnego wniosku o ich odbiór, w przeciwnym razie trzy lata, a w przypadku dokumentów przechowywanych zgodnie z sekcją 10.1 pięć lat po zakończeniu stosunku umownego.

 1. Postanowienia końcowe

(1)

Klient nie jest uprawniony do cesji swoich roszczeń wynikających z umowy.

(2)

Kompensowanie lub dochodzenie prawa zatrzymania przez klienta jest dozwolone tylko w przypadku uznanych lub prawnie ustanowionych roszczeń wzajemnych.

(3)

Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków lub umowy wymagają formy pisemnej i muszą być wyraźnie oznaczone jako takie.

(4)

Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Miejscem wykonania i jurysdykcji jest siedziba Tröger IT Business Consulting GmbH.

Status: 02/2022

pl_PLPolish